Zakonska regulativa

Digitalna arhiva je rađena u skladu sa zakonskim propisima, poštivajući osnovne zakone, odredbe i načela o vođenju arhive. Posebno je naglašena usklađenost sa:

1. Uredbom o uredskom poslovanju ( NN br. 38/87 i 42/88)

2. Uputom za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju  ( NN br. 49/87 i 38/88 )

Uredbom o uredskom poslovanju uređuje se uredsko poslovanje organa uprave i samoupravnih organizacija i zajednica koje na osnovi zakona ili propisa donesenih na osnovi zakona vrše javna ovlaštenja. Digitalna arhiva u potpunosti se pridržava zakonskih odredbi o uredskom poslovanju.