Pristup i statistika

pristup.jpgDigitalna arhiva omogućava pristup samo ovlaštenim osobama a unutar ovlasti za svaku grupu operatera je moguće odrediti raspon poslova  koje smiju obavljati. Dokumenti su Vam na raspolagnju 24 sata, a arhiva automatski vodi i statistiku pristupa dokumentima.

Posebno se vodi evidencija jesu li dokumenti pregledavani, ispisivani ili slani putem elektronske pošte, s točnim podacima o datumu, vremenu, osobi i mjestu sa kojega je pristup izvršen, te se prijavljuje svaka promjena koja je na spremljenom dokumentu nastala.